English Deutsch Italiano Portuguese

86([TISME MI KROIS TON ME TAN EIE EISQTAI]) · proverbes, dictons, etc. ([TISME MI KROIS TON ME TAN EIE EISQTAI])

12 available