English Deutsch Français Italiano

86([TISME MI KROIS TON ME TAN EIE EISQTAI]) · provérbios, ditos populares, etc. ([TISME MI KROIS TON ME TAN EIE EISQTAI])

12 available