12A3 · religious practices, worship, liturgy ~ Jewish religion