English Deutsch Français Portuguese

86([TISME MI KROIS TON ME TAN EIE EISQTAI]) · proverbi, detti, ecc. ([TISME MI KROIS TON ME TAN EIE EISQTAI])

12 available